Инсон ҳаққи ҳуқуқлари

Иккинчи жаҳон урушидан мислсиз мусибатлар кўрган дунё давлатлари бундай фожеаларга йўл қўймаслик мақсадида Бирлашган Миллатлар ташкилотини тузган эдилар. Кейин ушбу ташкилотнинг асосий ҳужжатларидан бири сифатида Инсон ҳуқуқлари Умумжахон  Декларацияси қабул қилинди. Аммо вақт ўтиши билан билан айнан ушбу ташкилотни тузганлар ва инсон ҳуқуқларини устивор эълон қилганлар бу ҳужжатда эълон қилинган муҳим қадриятларга зид ишларни амалга ошира бошладилар. Мисол сифатида, бу кунларда ниҳоя топганлиги иддоа қилинаётган Ироқдаги (2003-2012 йиллар) урушда бир миллион (!!!) инсон ўлдирилди. Яъни, Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларацияси таги имзо чеккан давлатлар тарафидан бу бир миллион инсон ўзларининг яшаш ҳуқуқидан маҳрум қилиндилар. Бу урушни бошлаганлар эса уни бошлаш учун ҳеч қандай асос бўлмаганлигини айтишдан уялмаяптилар. Кеча эса (2012 йил феврали) Сурия масаласида ҳам БМТ ҳамфикр бўла олмади. Ҳолбуки бу давлатда сўнгги воқеаларда ўлдирилганларнинг сони етти мингдан ошиб кетди. Хуллас, бугун инсоният янги бир дунё тузумига, ҳақиқий маънода инсон ҳуқуқларига амал қилинадиган дунё тузумига муҳтож эканлиги ошкор бўлиб бормоқда. Ушбу ҳақиқатни  ҳисобга олиб 1948 йил 10декабрида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 217 А (III) кўрсатмасига кўра қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Деклациясини қадрли ўқувчиларимиз диққатига ҳавола қилишни мақсадга мувофиқ билдик.

Инсон ҳуқуқлари Умумжахон  Декларацияси

Кириш: Инсон оиласи барча аъзоларига хос бўлган қадр-қиммат ҳамда уларнинг тенг ва ажралмас ҳуқуқларини тан олиш, эркинлик, адолат ва ялпи тинчликнинг асоси бўлишини эътиборга олиб,

инсон ҳуқуқларини менсимаслик ва оёқ ости қилиш, одамзод виждонини ўртайдиган ваҳшийларча қилмишларга олиб келганини ҳамда кишилар сўз ва маслак эркинлиги соҳиби бўлиб, қўрқув ва муҳтожликдан ҳоли бўлиб яшайдиган дунёни бунёд этиш одамларнинг нуфузли интилиши, деб эълон қилинганлигини ҳисобга олиб,

инсон сўнгги чора сифатида зулм ва истибдодга қарши исён қилиб бош кўтаришга мажбур бўлмаслигининг олдини олиш мақсадида инсон ҳуқуқлари қонун изми билан муҳофаза этилиши зарурлигини эътиборга олиб,

халқлар ўртасида дўстона муносабатларни ривожлантиришга кўмаклашиш зарурлигини эътиборга олиб,

Бирлашган Миллатларнинг халқлари Низомда инсоннинг асосий ҳуқуқлари, қадр-қиммати ва инсон шахсининг беназирлигига ҳамда эркаклар ва аёлларнинг тенг ҳуқуқлигига ўз ишончларини тасдиқлаганликларини ҳамда зарурий эркинликда ижтимоий тараққиёт ва турмуш шароитини яхшилашда ёрдам беришга қарор қилганликларини эътиборга олиб,

аъзо бўлган давлатлар Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан ҳамкорликда инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларни ялпи ҳурмат қилиш ва риоя этишга ёрдамлашиш мажбуриятини олганликларини эътиборга олиб,

ушбу ҳуқуқлар ва эркинликлар хусусиятини оммавий тушуниб етиш, мазкур мажбуриятни тўла-тўкис бажарилиши учун жуда катта аҳамиятга эгалигини эътиборга олиб,

Бош Ассамблея

Инсон ҳуқуқлари мазкур умумжаҳон декларациясини барча халқлар ва барча давлатлар бажаришига интилиши лозим бўлган вазифа сифатида эълон қилар экан, бундан муддао шуки, ҳар бир инсон ва жамиятнинг ҳар бир ташкилоти ҳамиша ана шу декларацияни назарда тутиб маърифат ва илм йўли билан ушбу ҳуқуқлар ва эркинликларнинг ҳурмат қилинишига ёрдам беришга интилишлари ҳамда миллий ва халқаро тараққийпарвар тадбирлар йўли билан ҳам, ушбу ҳуқуқлар ва эркинликларнинг Ташкилотга аъзо бўлган давлатлар халқлари ўртасида ва мазкур давлатларнинг ҳуқуқий тасаруфи(юрисдикцияси)даги ҳудудларда яшаётган халқлар ўртасида оммавий яппасига ва самарали тан олиниши ҳамда амалга оширилиши керак.

1 – модда: Барча одамлар эркин, қадр-қиммат ва ҳуқуқларда тенг бўлиб туғиладилар. Улар ақл ва виждон соҳибидирлар ва бир‐бирларига биродарларча муомала қилишлари зарур.

2 – модда : Ҳар бир инсон, бирор бир айирмачиликсиз, ирқи, терисининг ранги, жинси, тили, дини, сиѐсий эътиқоди ѐки бошқа эътиқодларидан, миллий ѐки ижтимоий келиб чиқишидан, мулкий аҳволи, қайси табақага мансублиги ва бошқа ҳолатларидан қатъи назар, мазкур Декларацияда эълон қилинган барча ҳуқуқлар ва эркинликлар соҳиби бўлиши керак. Бундан ташқари, инсон мансуб бўлган мамлакат ѐки ҳудуднинг сиѐсий, ҳуқуқий ѐки халқаро мақомидан қатъи  назар, ушбу ҳудуд мустақилми, васийликдами, ўзини ўзи бошқарадими, ѐки мустақиллиги бирор бир тарзда чекланганми, бундан қатъи назар сира айирмачилик бўлмаслиги керак.

3 – модда : Ҳар бир инсон яшаш, эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эгадир.

4 – модда : Ҳеч ким қулликда ѐки қарамликда сақланиши мумкин эмас; қуллик ва қул савдосининг барча турлари тақиқланади.

5 – модда : Ҳеч ким азоб‐уқубатга ѐки ваҳшийларча, инсонликка иснод бўлган ѐки қадр‐қимматни хўрлайдиган муомала ва жазога мустаҳиқ бўлмаслиги керак.

6 – модда : Ҳар бир инсон, қаерда бўлишидан қатъи назар, ўзининг ҳуқуқ субъекти сифатида тан олиниши ҳуқуқига эгадир.

7 – модда : Барча одамлар қонун олдида тенгдир ва сира айирмачиликсиз, қонун томонидан баббаравар муҳофаза этилиши ҳуқуқига эгадир. Барча одамлар мазкур Декларацияни бузадиган ҳар қандай камситилишидан тенг муҳофаза қилиниш ҳуқуқига ва ана шундай камситилишга гиж‐гижлашдан тенг муҳофаза қилиниш ҳуқуқига эгадирлар.

8 – модда : Ҳар бир инсон, мабодо унинг конституция ѐки қонун бериб қўйган асосий ҳуқуқлари бузилгудек бўлса, нуфузли миллий суд томонидан ўз ҳуқуқларининг самарали тарзда тикланиши ҳуқуқига эгадир.

9 – модда : Ҳеч ким ўзбошимчалик билан қамалиши, ушланиши ѐки қувғин қилиниши мумкин эмас.

10 – модда : Ҳар бир инсон, унинг ҳуқуқлари ва  бурчларини белгилаш ва унга қўйилган  жиноий айбнинг нечоғлиги асосланганлигини аниқлаш учун, батамом тенглик асосида, ўз иши ошкора, адолатнинг барча талабларига риоя этилиб, мустақил ва холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқига эгадир.

11 – модда: Жиноят содир этишда айбланаѐтган ҳар бир инсонга ҳимоя учун барча имкониятлар яратиб берилиб, суд мажлисида ошкора тартибда қонуний йўл билан унинг айбдорлиги аниқланмагунча, беайб деб ҳисобланиш ҳуқуқига эгадир.  Ҳеч ким, бирор бир хатти‐ҳаракат ѐки фаолиятсизлик  содир этилган вақтда, булар миллий қонунлар ѐки халқаро ҳуқуққа кўра ўша пайтда жиноят деб топилмаган бўлса, шу жиноятни содир этганликлари асосида ҳукм қилинишлари мумкин эмас. Шунингдек, жиноят содир этилган вақтда қўлланиши мумкин бўлган жазога нисбатан оғирроқ бир жазо қўлланиши ҳам мумкин эмас.

12 – модда : Ҳеч ким инсоннинг шахсий ѐки оилавий ҳаѐтига ўзбошимчалик билан аралашиши, инсоннинг уй‐жойи дахлсизлигига, унинг хатларидаги сирларга ѐки ор‐номуси ва шаънига ўзбошимчалик билан тажовуз қилиши мумкин эмас. Ҳар бир инсон ана шундай аралашиш ѐки ана шундай тажовуздан қонун йўли билан ҳимоя ҳуқуқига эгадир.

13 – модда : Ҳар бир инсон ҳар бир давлат ҳудудида эркин юриш ва ўзига истиқомат жойи танлаш ҳуқуқига эгадир. Ҳар бир инсон ҳар қандай мамлакатдан, шу жумладан ўз мамлакатидан чиқиб кетиш ва ўз мамлакатига қайтиб келиш ҳуқуқига эгадир.

14 – модда : Ҳар бир инсон таъқибдан бошқа мамлакатларда бошпана излаш ва бу бошпанадан фойдаланиш ҳуқуқига эгадир.  Мабодо, аслида сиѐсатга дахлдор бўлмаган жиноят ѐки Бирлашган Миллатлар Ташкилоти мақсадлари ва принципларига зид бўлган хатти‐ҳаракат содир этилиши асосида жиноят юзага келса бу ҳуқуқдан фойдаланиш мумкин эмас.

15 – модда : Ҳар бир инсоннинг фуқаролик ҳуқуқи бор. Ҳеч ким ўзбошимчалик билан ўз фуқаролигини ўзгартириш ҳуқуқидан маҳрум этилиши мумкин эмас.

16 – модда : Балоғатга етган эркаклар ва аёллар, ирқи, миллати ёки динига қараб бирор бир чеклашсиз никоҳдан ўтиш ва оила қуриш ҳуқуқига эгадирлар. Улар никоҳдан ўтаётганида ҳам, никоҳда бўлган вақтида ҳам ва никоҳ бекор қилинаётганида ҳам бир хил ҳуқуқлардан фойдаланадилар. Никоҳ, никоҳдан ўтаётган иккала томоннинг хоҳиши ва батамом розилиги билангина тузилиши мумкин.  Оила жамиятнинг табиий ва асосий ҳужайрасидир ва у жамият, давлат томонидан муҳофаза этилиши ҳуқуқига эгадир.

17 – модда : Ҳар бир инсон якка ўзи ѐки бошқалар билан биргаликда мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи соҳибидир. Ҳеч ким ўзбошимчалик билан ўз мулкидан маҳрум қилиниши мумкин эмас.

18 – модда : Ҳар бир инсон фикр, виждон ва дин эркинлиги ҳуқуқига эгадир; бу ҳуқуқ ўз дини ѐки маслагини ўзгартириш эркини, ўз дини ѐки маслагига якка тартибда ѐки бошқалар билан биргаликда, таълимот, тоат‐ибодатда ҳамда диний  расм‐русумлар ва бошқа шунга ўхшаш маросимларни адо этишда халойиқ билан биргаликда ѐки хусусий тарзда эътиқод эркинлигини қамраб олади.

19 – модда : Ҳар бир инсон маслак эркинлигига ва буларни эркин ифодалаш ҳуқуқига эгадир; ушбу ҳуқуқ ҳеч бир халалсиз ўз маслакларига риоя этиш эркинлигини ва ахборот ва ғояларни ҳар қандай воситалар билан ҳамда давлат чегараларидан мустақил тарзда  қидириш, олиш ва тарқатиш эркини қамраб олади.

20 – модда : Ҳар бир инсон осойишта йиғилишлар ва уюшмалар ўтказиш (тузиш) ҳуқуқига эгадир. Ҳеч ким бирор бир уюшмага мажбуран киритилиш мумкин эмас.

21 – модда : Ҳар бир инсон бевосита ёки эркин сайловлар йўли билан сайланган вакиллари воситада ўз мамлакатини бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқига эгадир. Ҳар бир инсон,  ўзи фуқароси ҳисобланган мамлакатда давлат хизматига киришда бошқалар билан тенг ҳуқуқга эгадир. Халқ иродаси ҳукумат ҳокимиятининг негизи бўлмоғи лозим; бу ирода вақти-вақти билан ўтказиладиган ва сохталаштирилмаган сайловларда ўз аксини топиши, ушбу сайлов ялпи ва тенг сайлов ҳуқуқига кўра, яширин овоз бериш йўли билан ёки овоз бериш эркинлиги таъминланадиган бошқа тенгма – тенг шакллар воситасида ўтказилиши керак.

22 – модда : Жамият аъзоси сифатида ҳар бир инсон миллий куч-ғайратлар сарфлаш ва халқаро ҳамкорлик воситасида ҳамда ҳар бир давлатнинг тузими ва ресурсларига биноан ижтимоий таъминот ҳуқуқига, унинг қадр‐қимматини сақлаб туриш ва шахсини эркин камолга етказиш ҳуқуқига эгадир.

23 – модда : Ҳар бир инсон меҳнат қилиш, ишни ўз эрки билан танлаб олиш, меҳнатнинг адолатли ва қулай шароитлари бўлиши ва ишсизликдан муҳофаза этилиш ҳуқуқига эгадир. Ҳар бир инсон, бирор бир камситишсиз тенг меҳнатга тенг ҳақ олиш ҳуқуқига эгадир. Ҳар бир ишлаѐтган одам, унинг ўзи ва оиласи учун муносиб яшашни таъминлайдиган адолатли ва қониқарли даромад олиш, зарур бўлган ҳолларда ижтимоий таъминотнинг бошқа воситалари билан тўлдириладиган даромад олиш ҳуқуқига эгадир. Ҳар бир инсон, касб иттифоқлари тузиш ва ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун касб иттифоқларига кириш ҳуқуқига эгадир.

24 – модда : Ҳар бир инсон дам олиш ва бўш вақтга эга бўлиш ҳуқуқига, жумладан иш вақтини оқилона қисқартириш ҳамда ҳақ тўланадиган даврий таътил олиш ҳуқуқига эгадир.

25 – модда : Ҳар бир инсон ўзи ва оиласининг сиҳат-саломатлигини ва фаровонлигини асраш учун зарур бўлган турмуш даражасига, шу жумладан озиқ-овқат, либос, уй-жой, тиббий қаров ва зарур ижтимоий хизмат билан таъминланиш ҳуқуқига ҳамда ишсиз қолганида, бетоблигида, ногиронлигида, бева бўлиб қолганида, қариганида ѐки ўзига боғлик бўлмаган ҳолатларга кўра тирикчилик учун маблағи бўлмай қолганида таъминланиш ҳуқуқига эгадир. Оналик ва болалик алоҳида васийлик ва ёрдам олиш ҳуқуқини беради. Никоҳда туриб туғилган ва никоҳсиз туғилган барча болалар бир хил ижтимоий муҳофазадан баҳраманд бўлишлари керак.

26 – модда : Ҳар бир инсон билим олиш ҳуқуқига эгадир. Таълим, ҳеч бўлмаганда бошланғич ва умумий таълим текин бўлиши керак. Бошланғич таълим мажбурий бўлиши лозим. Техникавий ва ҳунар таълими барчага муҳайё этилиши, олий таълим эса ҳар бир одамнинг қобилияти асосида барча учун бир хил муҳайё этилиши керак. Таълим, инсон шахсининг баркамоллигига ҳамда инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларига ҳурматнинг ортиб бораверишига қаратилиши лозим. Таълим, барча халқлар, ирқий ва диний гуруҳлар ўртасидаги ҳамжиҳатликка, сабр-бардошга ва дўстликка кўмаклашиши ҳамда Бирлашган Миллатлар Ташкилотнинг тинчликни сақлаш борасидаги фаолиятига ёрдамлашиши керак. Ота-оналар ёш болалари учун таълим турини танлаб олишда нуфузли ҳуқуққа эгадирлар.

27 – модда : Ҳар бир инсон жамиятнинг маданий ҳаётида эркин иштирок этиш, санъатдан баҳраманд бўлиш, илмий тараққиётда қатнашиш ва унинг неъматларидан баҳраманд бўлиш ҳуқуқига эгадир. Ҳар бир инсон ўзи муаллифи бўлган илмий, адабий ёки бадиий асарлар юзасидан маънавий ва моддий манфаатлари ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эгадир.

28 – модда : Ҳар бир инсон, Мазкур Декларацияда баён этилган ҳуқуқлар ва эркинликлар тўла-тўкис рўѐбга чиқадиган ижтимоий ва халқаро тартиб бўлиши ҳуқуқига эгадир.

29 – модда : Ҳар бир инсон жамият олдида мажбурият олган, фақат шу тахлитдагина инсон шахси эркин ва тўла-тўкис камол топиши мумкин. Ҳар бир инсон ўз ҳуқуқ ва эркинликларининг рўёбга чиқишда шундай чеклашларга мубтало бўлиши  мумкинки, булар қонун томонидан белгилаб қўйилиши ҳамда бундан муддао – бошқаларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари зарур даражада тан олиниш ва ҳурмат қилиниши ҳамда ахлоқ-одобнинг адолатли талаблари ижтимоий тартиб ҳамда демократик жамиятдаги бугунги фаровонликнинг адолатли талаблари қондирилган бўлсин. Ана шу ҳуқуқ ва эркинликларнинг амалга оширилиши Бирлашган Миллатлар Ташкилоти мақсадлари ва принципларига сира зид бўлмаслиги керак.

30 – модда : Ушбу Декларациянинг бутун руҳи, бирор бир давлатга, шахслар гуруҳига ёки алоҳида олинган шахсларга, мазкур Декларацияда баён этилган ҳуқуқлар ва эркинликларнинг йўқ қилинишига қаратилган бирор бир фаолият билан шуғулланиш ёки хатти-ҳаракатлар содир этишга йўл қўйиб беради, деб талқин этилиши мумкин эмас.

Қуйидаги интернет адресда рус тилида Инсон ҳуқуқлари ҳақида тўла маълумотлар бир қатор видео кадрлар келтирилади. Қадрли муштариларимиз, уларни ҳозирча оригиналда (рус тилида) диққатингизга тақдим этишни лозим кўрдик. ИншоОллоҳ аста – секин материалларнинг ўзбекчалашганини ҳам шу ерга жойлашитирб борамиз.

http://ru.humanrights.com/home.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=hr%2Brus-world

Мана бу интернет адресда < http://ru.humanrights.com/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/preamble.html > «Инсон Ҳуқуқлари Умумжаҳон декларацияси» рус тилида берилган. Буни ҳам бир мунча вақт давомида ўзбекчасини қўйишга ҳаракат қиламиз. Унинг тўла матни:

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Официальный документ

ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права ч

еловека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединённых Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,

Генеральная ассамблея

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства, с тем чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путём просвещения и образования содействовать уваже- нию этих прав и свобод и обеспечению, путём национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществ- ления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.

Статья 1

Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Статья 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашёнными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своём суверенитете.

Статья 3

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.

Статья 4

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.

Статья 5

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Статья 6

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.

Статья 7

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

Статья 9

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

Статья 10

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.

Статья 11

 1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путём гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
 2. Никто не может быть осуждён за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 12

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.

Статья 13

 1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.
 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.

Статья 14

 1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
 2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединённых Наций.

Статья 15

 1. Каждый человек имеет право на гражданство.
 2. Никто не может быть произвольно лишён своего гражданства или права изменить своё гражданство.

Статья 16

 1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.
 2. Брак может быть заключён только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон.
 3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Статья 17

 1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
 2. Никто не должен быть произвольно лишён своего имущества.

Статья 18

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков.

Статья 19

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Статья 20

 1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
 2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.

Статья 21

 1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.
 2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.
 3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путём тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.

Статья 22

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

Статья 23

 1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
 2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд.
 3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения.
 4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.

Статья 25

 1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.
 2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.

Статья 26

 1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.
 2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединённых Наций по поддержанию мира.
 3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.

Статья 27

 1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.
 2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.

Статья 28

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.

Статья 29

 1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.
 2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
 3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединённых Наций.

Статья 30

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.

 

 

 

Leave a Comment